top of page

FAQ

 • LOVGRUNDLAG
  Forsorgshjemmene drives efter § 110 i Lov om social service. Boformen tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer. Det gælder personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Forsorgshjemmenes primære opgave er at hjælpe borgere, som pga. særlige sociale vanskeligheder, har behov for et midlertidigt botilbud samt aktiverende støtte og hjælp til kontakt med misbrugscenter, læge, forsørgerforhold, jobcenter m.m. Vi tilbyder vores beboere et ophold i et miljø, hvor vi arbejder med at udrede og afdække individuelle årsager til hjemløshed. ​ ​ Vores overordnede mål er at give den enkelte beboer en sammenhængende og helhedsorienteret støtte for på den måde styrke den enkelte borgers muligheder for at blive i stand til at mestre eget liv og klare sig i en mere selvstændig tilværelse samt at øge muligheden for at indgå i sociale fællesskaber.
 • MÅLGRUPPE
  Målgruppen er personer over 18 år med særlige sociale problemer grundet hjemløshed, som har behov for et midlertidigt ophold med støtte, omsorg og en efterfølgende social indsats. ​ Fælles for målgruppen er, at den enkelte borger forinden opholdet ofte har gennemlevet en række eksistentielle kriser som skilsmisse, mistet arbejde, tab af bolig, familie og netværk m.v.
 • INDFLYTNING
  Når du ankommer til forsorgshjemmet, tager vi pænt imod dig. Du får en grundig introduktion til, hvordan det er at bo på forsorgshjemmet og hvilke husregler og retningslinjer, vi har. Vi sørger også for at der skabes en afklaring omkring din økonomi. Under indskrivningssamtalen er der én eller to personaler til stede, som vil hjælpe dig med forskellige her og nu problemer. Under samtalen skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver tilladelse til, at forsorgshjemmet må indhente information, der er vigtigt for dit ophold.
 • MODTAGER I BORGERE FRA HELE LANDET?
  Vi tager imod borgere fra alle landets kommuner.
 • HVILKE FACILITETER KAN I TILBYDE?
  Du får ved ankomst tildelt dit eget værelse. Vi tilbyder derudover samtalerum, computerrum, produktionskøkken med kantine funktion, aktivitets rum med bl.a. bordtennis bord, opholdsstue med TV og gode udendørsarealer.
 • HVORDAN FÅR MAN OPHOLD?
  Du skal selv henvende sig, beskrive sin situation og baggrund for hjemløshed.
 • SKAL JEG SELV MØBLERE LEJLIGHEDEN?
  Der er allerede møbler i lejligheden ved indflytning, men du er velkommen til at tage mindre personlige ting med for at gøre lejligheden hyggelig. Derudover tilbyder forsorgshjemmet, at du på eget ansvar kan opbevare dine øvrige ejendele på forsorgshjemmets lager.
 • MÅ JEG HAVDE GÆSTER PÅ BESØG?
  Gæster er velkommen alle dage i tidsrummet 07.00 til 22.00. Efter kl. 22.30 skal der være ro i huset til kl. 07.00 og derfor skal gæsterne senest forlade matriklen kl. 22.00. Af hensyn til brandberedskabet skal personalet vide nøjagtig, hvem der er i huset. Derfor skal du meddele dette både ved ankomst og afsked. Det er muligt at have overnattende gæster fra fredag til søndag - dette aftales med personalet. Det er uden forudgående aftale ikke muligt at have samvær på forsorgshjemmet med børn under 18 år. Gæsterne betaler selv for kost og beboeren har altid selv ansvar for egne gæster, som skal orienteres omkring husordenen
 • SAMARBEJDE MED ANDRE
  Vi er gerne behjælpelige med kørsel i forbindelse med samtaler med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. kommune, jobcenter, misbrugsbehandling, læger mv.
 • EGENBETALING
  Borgeren betaler for kost og logi efter regler fastsat i Social-, Bolig og Ældreministeriets bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter Servicelovens kapitel 20 og som det fremgår af tilbuddets godkendte budget, hvor kost er indregnet i opholdstaksten. For ophold i boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 100,77 kr. pr. døgn (2024-beløb) Egenbetalingen betaler du til din kommune. Du kan søge om nedsat egenbetaling hos din kommune.
 • KOSTBETALING
  Kosten er for beboerne inkluderet i ”Logibetalingen” med værdi af 90 kr. pr. døgn (20 kr. for morgenmad, 40 kr. for varm frokost og 30 kr. for aftensmad) En ugentlig madplan hænges hver fredag op på informationstavlen. Beboerne kan også her komme med deres ønsker til menuen. Beboerens gæster har også mulighed for at spise med, men det skal aftales med personale inden klokken 12.00 samme dag og gæsterne skal selv betale for måltidet. Vælger Gæsterne at benytte tilbuddet om køb af mad, er prisen for kost 90 kr. pr. døgn (20 kr. for morgenmad, 40 kr. for varm frokost og 30 kr. for aftensmad)
 • MEDICIN
  Receptpligtig medicin skal afleveres på kontoret. Vi administrerer og udleverer din receptpligtige medicin efter gældende lovgivning. Håndkøbsmedicin administreres af forsorgshjemmet i samarbejde med dig. Under opholdet på forsorgshjemmet er det ikke tilladt at handle eller bytte med receptpligtig medicin. Ved overtrædelse af ovennævnte kan det medføre bortvisning for de implicerede parter. ​
 • MISBRUGSFRIT MILJØ
  Vi bestræber os på et misbrugsfrit miljø, som vi har en forventning om, at du vil efterleve, mens du opholder dig hos os. Vi kan tilbyde at blive kørt til samtaler på Rådgivningscenter Tønder, hvis du ønsker at komme ud af dit misbrug. Forsorgshjemmet har en helhedsorienteret tilgang til forbrug og misbrug af rusmidler. Du skal til enhver tid følge de henstillinger, der gives af personalet. Det vil være din adfærd og ikke forbrug/misbrug, der vil ligge til grund for beslutninger og overtrædelse af ovennævnte kan medføre bortvisning.
 • KÆLEDYR
  Har du et kæledyr, du ønsker at medbringe, laver vi en individuel vurdering ved grundig samtale med dig. Kan kæledyret godkendes, laves der en husdyraftale med dig. ​ Du har selv ansvaret for at passe dit kæledyr, og det må ikke være til gene for husets øvrige beboere eller personale.
 • MÅ JEG TAGE BILLEDER OG VIDEOER AF ANDRE?
  Der må ikke tages billeder, video eller lydoptagelse af personalet eller de andre beboere uden deres samtykke.
 • ER DER ALTID PERSONALE TIL RÅDIGHED?
  Forsorgshjemmet er sikret 24 timer i døgnet. Det betyder, at der altid er nogen tilgængelig til at hjælpe dig, til at snakke med eller bare til at være der.
 • MÅ MAN VÆRE FRAVÆRENDE ?
  Det skal aftales med personalet, hvis du planlægger at være fraværende fra forsorgshjemmet. Dette er vigtigt ift. brandsikkerhed, så vi altid ved hvor mange der er på matriklen. Hvis du er uanmeldt fraværende i mere end 3 dage, så bliver du udskrevet automatisk.
 • MÅ MAN RYGE PÅ EGET VÆRELSE?
  Der er på forsorghjemmene aftalt fælles rygeområder udendørs. Det er grundet brandsikkerhed ikke tilladt at ryge indendørs - Spørg personalet for yderligere information. Hjælp til rygestop tilbydes, hvis dette ønskes.
 • OPHØR AF SAMARBEJDE
  Når du bor hos os, bor du også tæt på andre voksne. For at sikre et godt miljø for alle, er det vigtigt at du følger vores vejledende husorden og retningslinjer. I respekt for det pædagogiske miljø, og dine medbeboere vil samarbejdet ophøre omgående, hvis en af følgende sker: Voldelig eller truende adfærd overfor vores personale eller de andre beboere. Salg af stoffer og rusmidler. Låner medicin af andre eller låne din egen medicin ud. Hvis samarbejdet ophører på baggrund af ovenstående årsager, vil forstanderen tage stilling til hvor langtids karantæne du tildeles i at opholde dig på forsorgshjemmet. Karantænens varighed vil blive bestemt ud fra årsagen til samarbejdets ophør.
 • HVILKET ANSVAR HAR BEBOEREN VED FRAFLYTNING?
  Beboeren er selv ansvarlig for at tømme sin lejligheden for personlige ejendele ved fraflytning, samt gøre rent i lejligheden. Hvis du har lånt ting af forsorgshjemmet, så skal det afleveres tilbage ved udflytning. Hvis tingene ikke bliver afleveret tilbage eller er ødelagt, så vil du blive opkrævet et beløb som dækker det tabte. Inden fraflytning afleverer du din nøgle til lejligheden.
 • KAN I OPBEVARE EJENDELE EFTER FRAFLYTNING?
  Vi kan opbevare tøj og mindre ejendele i op til 3 måneder. Hvis det ikke er blevet afhentet efter 3 måneder, så vil det blive overleveret til politiets hittegods. Bemærk at vi ikke kan opbevare elektronisk udstyr.
 • STYRKELSE AF SUNDHED
  Det indledende arbejde med at få stabiliseret din sundhedstilstand handler både om din fysiske og psykiske situation. Stabilisering af din sundhedstilstand tjener bl.a. det formål at give en oplevelse af, at forandring er muligt og dermed indgyde dig mod på og håb om positiv udvikling
 • STYRKELSE AF SOCIALE KOMPETENCER​
  Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet. Dette sker bl. a. gennem din medindflydelse på dagligdagens aktiviteter. På baggrund af din deltagelse i aktiviteter og samvær opnår personalet et billede af dine kompetencer og af de udfordringer, der kan være forbundet med at indgå̊ i sociale relationer. I dette arbejde indgår samtaler og øvelser med fokus på personlig udvikling.
 • STYRKELSE AF RESSOURCER​
  Under opholdet er der fokus på, at du bliver stabiliseret og får en indholdsrig dagligdag. Afhængigt af dine behov har vi fokus på forskellige temaer (fysisk træning, kost og ernæring, struktur og regelmæssighed, netværk og relationer, fremtid samt vaner). Du har desuden mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom ugentlige temagrupper, handleture og udflugter
 • KAN I TILBYDE EFTERFORSORG?
  Efterforsorg er en del af det samlede tilbud efter servicelovens § 110 og har en midlertidig karakter. Efterforsorg kan tilbydes til de beboere forsorgshjemmet vurderer, har behov for kortvarig hjælp i overgangen til egen bolig. Efterforsorg har til formål at understøtte en god overgang efter et ophold på boformen til en selvstændig tilværelse i egen bolig og til eventuel kommunalt visiteret hjælp i form af f.eks. bostøtte efter servicelovens §§ 85 eller 85 a.
 • OPTAGELSE
  Optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene, herunder også andre tilsvarende boformer. Der er mulighed for at bestille flextrafik fra stationerne – men der vil også være mulighed for at blive hentet ved de nærliggende togstationer, af personalet på forsorgshjemmet.
 • Hvad er et FAQ-afsnit?
  Et FAQ-afsnit kan bruges til at give et hurtigt svar på typiske spørgsmål om din virksomhed såsom "Hvor sender du til?", "Hvad er dine åbningstider?", eller "Hvordan kan jeg booke en service?". FAQ'en er en god måde at hjælpe folk med at navigere på din hjemmeside og kan endda forbedre din hjemmesides SEO.
bottom of page